วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

1 - 9 พศจิกายน 2555

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการเรียนการสอน นักเรียนและครูพากันตื่นเต้นกับวันแรกของการเปิดภาคเรียน สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ เพื่อให้แตกต่างจากเทอมที่แล้ว อีกทั้งต้องปรับการเรียนการสอนใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบ O-net ในเดือนกุมภาพันธ์ และคาดว่านักเรียนจะได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

17 - 21 กันยายน 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ การเก็บคะแนนของนักเรียนระหว่างเรียน ซึ่งมีนักเรียนบางคนที่ยังไม่เรียบร้อย จึงแจ้งให้นักเรียนทราบในส่วนของภาระงานที่ยังค้างอยู่ แต่แล้วก็ต้องเจอปัญหาเพราะนักเรียนบางคนขี้เกียจ ไม่มีความรับชอบต่อหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ครูผู้สอนแจ้งให้ทราบว่า หากไม่ส่งงานให้ครบถ้วน อาจจะส่งผลต่อคะแนน อีกทั้งการเลื่อนชั้นอีกด้วย

10-15 กันยายน 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ วิธีการรวบรวมคะแนนระหว่างเรียน ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมาก ครูผู้สอนต้องคำนึงถึงสามระการเรียนรู้ในแต่ละสาระ ตลอดจนตัวชี้วัดในแต่ละช่วงชั้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมาก อีกทั้งเป็นสิ่งที่ยากพอสมควร ต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างน้อยสองอาทิตย์ จึงสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยที่ครูพี่เลี้ยงจะให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

3-7 กันยายน 2555

ในสัปดาห์นี้ ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียบรวมและคำนวนคะแนนเก็บ เพื่อให้ลงตัวกับเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ นอกจากนี้แล้วยังต้องนำเขียนคะแนนในแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา(เล่มสีชมพู) ซึ่งครูพี่เลี้ยงจะคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

27 - 31 สิงหาคม 2555

ในสัปดาห์นี้ครูผ้สอนแต่ละวิชาต่างเร่งสอนให้ทันกับเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ เนื่องจากอีกสามอาทิตย์จะเข้าสู่สัปดาห์แห่งการปลายกลางภาคแล้ว สิ่งที่ดิฉันต้องทำในอาทิตย์นี้คือ การเตรียมเนื้อหาที่จะสอบกลางภาค ครูผู้สอนจะต้องกำหนดว่าจะออกสอบปลายภาคถึงบทไหน และพยายามสอนให้จบตามที่กำหนด อีกทั้งต้องคิดวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบข้อสอบ เนื่องจากเป็นครูมือใหม่ต้องเรียนรู้มากหน่อย

20 - 24 สิงหาคม 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ การเก็บคะแนนของนักเรียน ซึ่งครูผู้สอนจะต้องเก็บตามตัวชี้วัด จะต้องออกแบบเองว่าจะเก็บกี่ตัวชี้วัด แต่ละส่วนจะเก็บกี่คะแนน เพื่อให้ครบตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นอกจากนี้แล้วแบบฝึกหัดที่นำมาประกอบการสอนนั้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละคาบที่สอนด้วย ไม่ใช่ว่าสอนเรื่องนี้แต่กลับนำแบบฝึกหัดอีกเรื่องหนึ่งมาสอน

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

13 - 17 สิงหาคม 2555

หลังจากที่ออกสอบกลางภาคเรียบร้อยแล้ว สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการสอบการกลางภาคของนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งจะสอบในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 16 - 17 สิงหาคม 2555 ก่อนที่จะสอบกลางภาคครูแต่ละวิชาจะทบทวนบทเรียนที่จะสอบ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือการออกแบบข้อสอบให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละชั้น การออกแบบข้อสอบนั้นต้องดูให้ตรงกับมาตราฐานตัวชี้วัดของแต่ละวิชาด้วย ใช่ว่าออกแบบได้ง่ายๆ ต้องใช่เวลา หลังจากที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งต่อให้กับครูพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบข้อสอบ และสุดท้ายยส่งต่อไปยังฝ่ายวิชาการเพื่อไปถ่ายเอกสารต่อไป การจะได้ข้อสอบแต่ละชุดไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

06 - 10 สิงหาคม 2555

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการเตรียมสอบกลางภาค ครูแต่ละวิชาเตรียมติวเพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ ในฐานะครูฝึกสอนสิ่งที่ต้องทำนั้นคือ การออกแบบข้อสอบร่วมกับครูพี่เลี้ยง ถึงเวลาที่ต้องนำความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้ในชีวิตจริงแล้วละ สำหรับครูสมัครเล่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ต้องออกแบบข้อสอบเพื่อให้ตรงกับตัวชี้วัด แต่คงไม่เกินความสามารถของเราหรอก ดิฉันใช้เวลาออกแบบข้อสอบถึงสี่วันและนำมาให้ครูพี่เลีัยงดูก่อน เผื่อต้องปรับแก้เพื่อให้สมบูรณืมากยิ่งขึ้น และแล้วการออกแบบข้อสอบก็เสร็จเรียบร้อย ส่งให้ครูพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมสอบเด็กนักเรียนต่อไป

30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555

หลังจากที่คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนได้ทราบเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้ดียิ่งๆขึ้นไป แต่ละโรงเรียนย่อมมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน สำหรับโรงเรียนของเรา อัตลักษณ์ คือ ยิ้มได้ ไหว้สวย แต่เนื่องจากเป็นชุมชนมุสลิม จึงไม่ค่อยการไหว้เท่าที่ควร แต่นั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่ครูควรส่งเสริม อีกทั้งด้านวิชาการเป็นสิ่งที่สำคัญมาก นักเรียนแต่ละระดับชั้น ควรได้รับความรู้ตามช่วงชั้น ด้วยสิ่งนี้ทำให้ฉันได้รู้ว่า เราต้องทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เราสอนมากที่สุด ไม่ใช่เพียงสอนให้จบบทไวไว โดยที่นักเรียนไม่ได้อะไรเลย ดิฉันจึงยึดแนวคิดที่ว่า "สอนทีละนิดละหน่อย ค่อยเป็นค่อยไป แต่ให้นักเรียนเข้าใจมากที่สุด"

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

23 - 28 กรกฎาคม 2555

หลังจาก สมศ.มาตรวจโรงเรียนแล้ว ก็ยังคงต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ เนื่องจากคณะกรรมการจะมาตรวจโรงเรียนในโครงการ "โรงเรียนพอเพียง" ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนนี้ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อยู่แล้ว จึงไม่ต้องเตรียมอะไรมาก โรงเรียนจึงพร้อมในการประเมิน โครงการที่โรงเรียนดำเนินการอยู่มีหลายโครงการ เช่น ธนาคารขยะรีไซเคิล, ผักสวนครัวรั้วกินได้, ชุมนุมจิตอาสา ฯลฯ ซึ่งโครงการหลายๆ โครงการดังกล่าว ล้วนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ อีกทั้งยังฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสา

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

16 - 20 กรกฎาคม 2555

สัปดาห์เป็นสัปดาห์เตรียมพร้อมการประเมินภายนอกหรือ สมศ. นั้นเอง ซึ่งจะมาประเมินตั้งแต่วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2555 เป็นเวลา 3 วัน ทางโรงเรียนตลอดจนคณะครูและนักรียนทางช่วยกันเพื่อให้การประเมินในครั้งนี้ออกมาดีที่สุด คณะครูต่างเตรียมผลงานของตนเองที่ได้ทำมาตลอดทั้งปีมารวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา พวกเรานักศึกษาฝึกสอนได้มีโอกาสพูดคุยกับคณะกรรมการ สมศ. พบว่าการศึกษาในยุคใหม่ต้องฝึกให้เด็กไทยคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ขั้นสูงได้ ส่วนมากแล้วนักเรียนจะตกในเรื่องการคิดวิเคราะห์ คณะกรรมการจึงฝากในเรื่องนี้ด้วย ในฐานะที่พวกเรากำลังจะเป็นครูในอนาคต เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ครูจะส่งเสริมให้เด็กไทยคิดให้เป็น

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

9-13 กรกฎาคม 2555

หลังจากที่จบสิ้นกิจกรรมกีฬาสีภายในของโรงเรียน้านคลองดิน "คลองดินเกมส์" แล้ว อาทิตย์นี้ก็เตรียมตัวการประเมินภายนอกที่จะมาประเมินโรงเรียนในอาทิตย์หน้า ผู้บริหารและคณะครูต่างเตรียมผลงานของตนเองเพื่อประกอบการประเมินของคณะกรรมการ ทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องช่วยกันปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย ช่วงนี้ทุกคนอาจจะเเหนื่อยหน่อย แต่ก็คงสู้สุดชีวิตเพื่อโรงเรียนของพวกเรา สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ การรวบรวมผลงานของนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยเก็บเป็นแฟ้มสะสมงาน แบ่งตามระดับชั้น หากครูผู้สอนไม่เก็บผลงานนักเรียนอย่างเป็นระบบ อาจจะยุ่งยากในภายหลัง

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

2 - 6 กรกฎาคม 2555

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์กีฬาสีภายใน คลองดินเกมส์ ซึ่งเด็กๆตื่นเต้นกันมาก ต่างคนต่างพาชุดกีฬาเพื่อเตรียมพร้อมซ้อมกีฬาในช่วงหลังเลิกเรียน ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายจะมีการแข่งขันกีฬาสีประเภทแชร์บอล ทุกรุ่น และฟุตบอลทุกรุ่น ดิฉันและเพื่อนๆ ต่างแยกย้ายเข้าตามสีที่ตนเองรับผิดชอบ ทุกสีต่างรีบเร่งเตรียมอุปกรณ์เพื่อให้ทันกับงานกีฬาสี งานคืบหน้าไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว ได้ความร่วมมือจากคณะครูและเด็กๆ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ ในช่วงที่ทำงานเพื่อเตรียมงานกีฬาสี มีบางคนใช้ช่วงที่ยุ่งๆ อยู่ หนีงาน ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ทำให้งานไม่เสร็จตามที่กำหนด


ซ้อมเดินขบวน
 เดินขบวนกีฬาสีภายใน


25-29 มิถุนายน 2555

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เตรียมพร้อมเล่นกีฬาสี คณะครูและนักเรียนต่างพากันตื่นเต้นมาก นักเรียนเริ่มจับฉลากเลือกสี สิ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 สี คือ แดง เหลือง และฟ้า ดิฉันและเพื่อนๆ ก็จับฉลากสีเช่นเดียวกัน ดิฉันจับฉลากได้สีเหลือง สิ่งที่ต้องรับผิดชอบคือ การซ้อมกีฬาแชร์บอลให้เด็กๆ ซึ่งจะซ้อมหลังเลิกเรียนของทุกวัน นอกจากนี้แล้วต้องทำอุปกรณ์เตรียมพร้อมเพื่อเดินขบวน ซึ่งประกอบด้วยป้านรณรงค์ต่างๆ หลังเลิกเรียนของทุกวัน นักเรียนจะแยกย้ายไปตามสีของตนเอง คนที่เป็นนักกีฬาจะซ้อมกีฬา ส่วนคนที่เป็นกองเชียร์จะซ้อมเพลงเชียร์ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ ความรับชอบต่อภาระงานที่ตนเองับผิดชอบ หากว่าไม่มีความรับผิดชอบต่อภาระงาน งานไม่สามารถดำเนินต่อได้ หากว่ามีความรับผิดชอบ และความสามัคคีงานจะดำเนินได้ต่อเนื่องและเสร็จทันท่วงที

 บรรยากาศการซ้อมกีฬาสี18- 22 มิถุนายน 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ คือ ความอดทนต่อการทำแผนจัดการเรียนรู้ เนื่องจากการทำแผนการจัดการเรียนรู้นั้่นใช่ว่าจะสมบูรณ์เลยเพียงแค่ครั้งเดียว ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเพื่อมาแก้ไขจนกว่าจะได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ การแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ต้องแก้ไขอย่างน้อย 2-3 ครั้ง จนกว่าจะได้แผนที่สมบูรณ์ อีกทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น สิ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก

15 มิถุนายน 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ คือ การทำแผนการสอนให้ตรงกับแบบฉบับแต่ละโรงเรียน แน่นอนล่ะ เรียนในห้องเรียนอีกแบบหนึ่ง แต่เวลามันไปใช้จริงในสถานศึกษาต้องทำตามแบบที่สถานศึกษากำหนด นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องธุระการในชั้นเรียนที่ต้องเรียนรู้อีกมากมาย เช่น การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ฯลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

14 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดิม ลงชื่อทุกครั้งเมื่อมาถึงโรงเรียน คุมนักเรียนทำความสะอาดแต่ละเขตที่แต่ละชั้นรับผิดชอบ ทำกิจกรรมหน้าาเสาธง นำเสนอภาษาอาเซี่ยนวันละคำ เช้านี้มีคาบว่าง ไม่มีคาบสอน ดิฉันและเพื่อนๆที่ว่างได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาด ผักสวนครัวที่ได้ปลูกแล้ว เนื่องจากเริ่มมีขยะ และหญ้าขึ้นรกมาก หลังจากทำงานเสร็จแล้ว เตรียมตัวสอนในคาบบ่าย สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ คือ ความอดทนต่องานหนัก เชื่อแล้วว่าครูต้องมีความอดทนสูงจริงๆ ไม่ว่าจะเรื่องนักเรียนที่ซนมาก สภาพแวดล้อม ฯลฯ

13 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปเรียนแต่เช้าเช่นเดิม ลงชื่อก่อนทุกครั้งเมื่อมาถึงโรงเรียน คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่แต่ละชั้นรับผิดชอบ เตรียมงานสอนเพื่อสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองอยากเป็น สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ การทำแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน เนื่องจากแผนที่ได้ส่งครูพี่เลี้ยงแล้วนั้น ต้องปรับปรุง เพื่อให้มีรูปแบบที่เหมือนกัน

12 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงรียนแต่เช้าเช่นเดิม ลงชื่อทุกครั้งเมื่อมาถึงโรงเรียน คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่แต่ละชั้นรับผิดชอบ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง นำเสนอภาษาอาเซี่ยนวันละคำ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธงแล้ว เตรียมการสอนเพื่อสอนในช่วง 10.30 น. ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ คือ การประเมินผลของนักเรียน ครูจะต้องประเมินตามตัวชี้วัด ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ครูต้องมีความละเอียดมากในการประเมินผล เพื่อที่จะได้รู้ว่านักเรียนผ่านตามเกณฑ์หรือไม่

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

11 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนตามปกติ ภาระกิจแรกที่ต้องทำคือ คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่ตนเองรับผิดชอบ จากนั้น ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เรียนรู้ภาษาอาเซี่ยนวันละคำ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธงแล้ว เตรียมการสอน เตรียมพร้อมที่จะสอนในคาบบ่าย บ่ายนี้มีสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 สอนยากมาก ครูผู้สอนต้องหาวิธีให้นักเรียนสนใจครูมากที่สุด โดยการกระตุ้นด้วยการถามตลอดเวลา เพื่อให้นักเรียนตื่นตัว ผลปรากฏว่าได้ผลในระดับหนึ่ง

08 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดิม คุมนักเรียนทำความสะอาดในแต่ละเขตที่ตนเองรับผิดชอบ เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ตลอดจนเรียนรู้ภาษาอาเซี่ยนวันละคำที่ต้องนำเสนอทุกวัน หลังจากนั้น เตรียมการสอนเพื่อสอนในคาบต่อไป วันนี้มีสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 และ 6/1 สิ่งที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนการสอน คือ การนำกิจกรรมเพื่อให้ทุกคนในห้องได้มีส่วนร่วมในการเล่นกิจกรรม เช่น บทบาทสมมติ เทคนิคนี้ช่วยให้นักเรียนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกได้ออกมาหน้าชั้น เพื่อฝึกความกล้า อาจจะยังไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่เป็นไร ครูต้องสอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้นักเรียนพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

07 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดิม นักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่ตนเองรับผิดชอบ เข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง เตรียมการสอนสำหรับสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสอน การคุมชั้นเรียน เป็นสิ่งที่ยาก บางครั้งเด็กนักเรียนเล่นกันภายในห้อง ใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจ ครูจึงต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด นั่นคือ การถือไม้เรียว เพื่อขู่ให้เด็กกลัว ผลปรากฏว่าดีขึ้นกว่าเดิม นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น อีกทั้งต้องใช้เสียงดังพอควรเพือให้นักเรียนได้ยินทั่วกัน

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

5 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดิม ภาระกิจแรกที่ต้องทำคือการคุมนักเรียนทำความสะอาดตามบริเวรที่ตนเองรับผิดชอบ จากนั้นก็เข้าแถวเคารพธงชาติ วันนี้มีโครงการนำเสนอหน้าช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงด้วย คือ ภาษาอาเซี่ยนวันละคำ ซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นวันแรก สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำโครงการนี้ คือ วิธีการนำเสนอภาษาของแต่วัน ว่าจะนำเสนอในรูปแบบไหน เพื่อให้นักเรียนสนใจ และต้องการเรียนเพิ่มเติม เพื่อสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1 มิถุนายน 2555

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ ดิฉันเครียดทุกครั้ง เนื่องจากต้องสอนสองคาบติดต่อกัน แต่มันทำให้ฉันได้รู้ว่า การที่จะเป็นครูใช่ว่าคนทุกคนสามารถที่จะเป็นได้ เพราะต้องใช้ความอดทนมหาศาลต่อสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน สิ่งแวดล้อม อื่นๆ แม้ว่ามันจะหนักหนา แต่ด้วยใจรัก เราก็สามารถทำได้ และทำได้ดีด้วย หากว่าเราตั้งใจ

31 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นวันที่เครียดมากที่สุด เพราะต้องสอนห้องป่วน ครูผู้สอนต้องเตรียมรับมือเป็นอย่างดี สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสอนห้องประถมศึกษาปีที่ 6/1 ดิฉันเหนื่อยทุกครั้งที่เข้าสอนห้องนี้ ต้องเตรียนการอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นแผนการสอน สื่อ ตลอดจนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การชักจูงเพื่อให้นักเรียนสนใจในเรื่องที่เรากำลังสอนอยู่ บางครั้งการควบคุมชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ยากมาก ต้องใช้เทคนิคในการปราบตัวป่วนประจำห้อง

30 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นไปโรงเรียนแต่เช้าเหมือนทุกวัน อย่างแรกที่ต้องทำเมื่อมาถึงโรงเรียน คือ เซ็นต์ชื่อทุกครั้งเมื่อมาถึงโรงเรียน หลังจากนั้นคือ การคุมนักเรียนทำความสะอาดที่บริเวณหน้าโรงอาหาร สิ่งที่เรียนรู้จากการคุมนักเรียนทำความสะอาดคือ การชักจูงให้นักเรียนรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง เนื่องจากนักเรียนบางคนขี้เกียจ ไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง ทำให้ล่าช้า ครูผู้ควบคุมจะต้องดูแลเป็นพิเศษ อีกทั้งยังได้เรียนรู้การแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า บางครั้งครูเขียนแผนเป็นอย่างดี เตรียมสื่อ เพื่อเตรียมสอน แต่นักเรียนไม่สามารถเรียนตามแผนที่ครูวางไว้ ครูผู้สอนจึงต้องปรับแผนเพื่อให้เข้ากับนักเรียนที่ตนเองสอน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากที่ควบคุมสถานการณ์

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

29 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นวันที่เหนื่อยมากที่สุดเพราะต้องสอนติดกันสองคาบ ทุกครั้งที่สอนเสร็จแล้ว เสียงมักจะแหบแห้ง สิ่งที่ได้เรียนรู้จากชั้นเรียนที่สอน คือ การควบคุมชั้นเรียน ซึ่งเป็นสิ่งยากมาก บางครั้งครูผู้สอนไม่สามารถที่จะควบคุมชั้นเรียนได้ ดิฉันจะใช้วิธีการเงียบ เมื่อตอนที่นักเรียนเสียงดังมาก ดิฉันจะเงียบก่อน จนกว่านักเรียนจะหยุดพูด เมื่อครูเงียบไม่พูดแข่งกับนักเรียน นักเรียนจะเงียบโดยอัตโนมัต นักเรียนจะหันมาสนใจเรา ผลที่ได้ อาจจะใช้ได้ในบางครั้ง

28 พฤภาคม 2555

วันนี้เป็นวันที่ต้องเรียนอย่างจริงจังแล้ว ตั้งแต่ที่เหนื่อยจากเตรียมงานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ครูได้เข้าสอนตามปกติ ผลที่เห็นคือ เด็กๆลืมหมดแล้วในสิ่งที่เรียนมา ครูผู้สอนจะต้องทบทวนกันใหม่ โดยที่จะต้องหาเทคนิคการจำแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนจำได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก ครูต้องอดทนเป็นอย่างมาก แน่นอนละ ความสามารถของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน ครูจึงต้องดูแลนักเรียนที่เรียนอ่อนเป็นพิเศษเพื่อให้ทันกับเพื่อนคนอื่นๆ

25 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเตรียมงานเปิดอาคารเรียนใหม่ของโรงเรียน ดิฉันและเพื่อนๆต้องเคลียงานส่วนที่เหลือให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อให้งานวันพรุ้งนี้ออกมาราบรื่น สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเตรียมงานครั้งนี้ คือ การวางแผนการเตรียมงานว่าควรจะทำสิ่งใดก่อนหรือหลัง สิ่งไหนที่สำคัญและไม่สำคัญ เนื่องจากเป็นงานใหญ่ จะต้องออกมาให้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังได้ฝึกความสามัคคีในหมู่คณะ หากเราต้องทำงานใหญ่ ก็สามารถจัดได้ เนื่องจากได้เรียนรู้วิธีการจัดงานแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

24 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องช่วยงานอย่างเต็มที่ หลังจากเสร็จสิ้นภาระการสอนในช่วงสิบโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่ง ดิฉันและเพื่อนๆได้ลงมือปลูกผักสวนครัวให้แล้วเสร็จ ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่เพื่อหวังว่างานจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปลูกผักสวนครัว คือ การได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสถานการณ์จริง อีกทั้งยังได้ฝึกความอดทน ความสามัคคีในหมู่คณะ ท้ายสุดแล้วงานเสณ้จสิ้นตามที่พวกเราคาดหวังไว้


ความสำเร็จของพวกเรา

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 23 พฤษภาคม 2555

วันนี้ดิฉันไปโรงเรียนสายกว่าปกติ แต่ก็ไปทันเวลาพอดี  นอกเหนือจากภาระการสอนแล้ว  ดิฉันมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ วันนี้หลังจากสอนเสร็จแล้ว ดิฉันและเพื่อนๆ ไปทำอีกภารกิจที่สำคัญนั้นคือ ปลูกผักสวนครัว เนื่องจากมีที่ดินหลังโรงเรียนว่างเปล่าอยู่ ดิฉันและเพื่อนๆช่วยกันทำจนเกือบจะสำเร็จ พรุ้งนี้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำสวนครัว คือการลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความสามัคคีในหมู่คณะ จนงานลุล่วงไปด้วยดี

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

22 พฤษภาคม 2555

วันนี้มาเรียนแต่เช้า เตรียมการสอนเพื่อสอนในตอนบ่าย ช่วงเช้ามีเวลาว่างนิดหน่อย ดิฉันและเพื่อนๆจัดทำอีกโครงการหนึ่งที่สำคัญ นั้นคือ "ผักสวนครัวรั้วกินได้" เป็นอีกโครงการหนึ่งที่นำพื้นที่ว่างมาใช้ประโยชน์ วันนี้ได้ลงมือวางแผน เคลียพื้นที่ และงลมือปฏิบัติ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำเกษตร นั้นคือขั้นตอนการวางแผน ลงมือปฏิบัติจริง บางครั้งขณะอยู่บ้านไม่เคยได้ปฏิบัติ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2555

อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองของการเรียนการสอนแล้วค่ะ เวลาผ่านไปเร็วมาก แต่เราจะต้องเรียนรู้และเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี เนื่องจากเป็นโอกาสทองของเราแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การประกอบอาชีพที่เรารัก วันนี้ไม่มีคาบสอน แต่คงอยู่เฉยๆไม่ได้หรอก ดิฉันและเพื่อนๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสวนหย่อม ได้ลงทำเองตั้งแต่การวางแผน จัดหาอุปกรณ์ เคลียพื้นที่ และลงมือปฏิบัติ แม้ว่าอาจจะไม่สวยงามมาก แต่พวกเราก้ภูมิใจในผลงานของพวกเรา


วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ห้าของการเรียนการสอน

และแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์แรก รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก ฉันและเพื่อนๆมาเรียนแต่เช้า เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสอนในชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนั่น คนเป็นครูจะต้องเข้าใจนักเรียนแต่ละคนอย่างลึกซึ้งจริงๆ  ทำให้ฉันได้รู้จุดเด่นจุดด้อยของนักเรียนแต่ละคน ทำให้ดิฉันต้องหาทางแก้ไข หรือวิธีการเข้าเด็ก ทำให้เด็กๆไว้ใจเรา เมื่อมีรัยไม่สบายใจ เด็กนักเรียนสามารถมาปรึกษาเราได้ โดยที่ไม่อายหรือเกรงใจ เนื่องจากดิฉันอยู่ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 คอยช่วยเหลือดูแลนักเรียนร่วมกับครูประจำชั้น อีกทั้งยังได้เรียนรู้งานในชั้นเรียนที่ครูประจำชั้นรับผิดชอบ

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่สี่ของการเรียนการสอน

วันนี้เป็นวันที่สี่แล้วล่ะ รู้สึกว่าเวลามันช่างเร็วเหลือเกิน วันนี้ได้มีหน้าที่เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 อีกครั้ง ครั้งนี้ได้ร้องเพลงก่อนเข้าบทเรียน ปรากฏว่านักเรียนตื่นตัวมากยิ่งขึ้น ปัญหาดังกล่าวทำให้ ครูควรที่จะหาเกมส์หรือเพลงประกอบการสอนพอควร เพื่อให้นักเรียนสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ อีกทั้งต้องเสริมแบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียน เพื่อทบทวนในแต่ละหน่วยที่เรียนไป

วันที่สามของการเรียนการสอน

วันนี้เป็นวันที่สามของการเรียนการสอนแล้ว ดูเหมือนทุกอย่างรีบเข้าที่เข้าทางแล้วในบางส่วน แต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องช่วยกันพัฒนา วันนี้ได้เข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสอน พบว่า นักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษ บางครั้งทำให้ท้อแท้ แต่คงไม่ถอย ต้องหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้นกว่าเดิม แม้ว่าผลจะไม่ปรากฏให้เห็นทันที ครูพยายามหาเพลงมาร้องประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นักรียนสนใจมากยิ่งขึ้น

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่สองของการเรียนการสอน

วันนี้เป็นวันที่สองของการเรียนการสอนแล้ว ดูเหมือนว่านักเรียนมีความพร้อมที่จะเล่าเรียน ตื่นเต้นที่ได้เรียนในชั้นเรียนใหม่ พบครูประจำชั้นคนใหม่ และเพื่อนๆใหม่ วันนี้เป็นชั่วโมงแรกของดิฉันที่ได้เข้าสอน ซึ่งชั้นผู้โชคดีที่ได้เรียนคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วแรกของการสอน คือ คนที่เป็นครูควรที่จะรู้จักนักเรียนในห้อง เนื่องจากเด็กนักเรียนแต่ละคนมีตวามแตกต่างกัน อีกทั้งความสามารถของเด็กนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากันอีกด้วย นอกจากนี้เด็กนักเรียนบางส่วนไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุผลที่ว่า อ่านไม่ออก ไม่รู้เรื่อง เด็กนักเรียนอ่านออกเสียงยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ปัญหาในคาบแรกนี้ครูจะต้องหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การเรียนการสอนราบรื่นมากยิ่งขึ้น

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันแรกของการเปิดภาคเรียน

วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียน นักเรียนทุกคนต่างดีใจและมาโรงเรียนอย่างพร้อมเพรียงกัน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการไปโรงเรียน คือ ดิฉันและเพื่อนได้รับหน้าที่เป็นครูเวรต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตทั่วไปของคนในชุมชน ร่วมพูดคุยกับผู้ปกครอง อีกทั้งได้เห็นความร่วมมือของผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานถึงห้องเรียนตั้งแต่เช้า บ้างก็เต็มใจมาเรียนด้วยตนเอง บ้างก็ร้องไห้ไม่อยากมาโรงเรียน ทำให้นึกถึงตนเองเมื่อตอนที่เป็นเด็ก นอกจากนี้ยังร่วมทำกิจกรรมหน้าซึ่งจะแตกต่างกับโรงเรียนทีเคยไปฝึกประสบการณ์ เนื่องจากเป็นชุมชนมุสลิมจึงมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังได้เรียนรู้การจัดตารางเรียนของนักเรียน และหน้าที่ของครูประจำชั้น ซึ่งมีภาระหน้าที่หลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบ ดิฉันต้องค่อยๆเรียนรู้กันไป วันนี้ขอรายงานสิ่งที่ได้เรียนรู้เพียงเท่านี้ก่อนน่ะค่ะ พรุ้งนี้จะกลับมารายงานใหม่ค่ะ