วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

3-7 กันยายน 2555

ในสัปดาห์นี้ ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียบรวมและคำนวนคะแนนเก็บ เพื่อให้ลงตัวกับเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ นอกจากนี้แล้วยังต้องนำเขียนคะแนนในแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา(เล่มสีชมพู) ซึ่งครูพี่เลี้ยงจะคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

27 - 31 สิงหาคม 2555

ในสัปดาห์นี้ครูผ้สอนแต่ละวิชาต่างเร่งสอนให้ทันกับเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ เนื่องจากอีกสามอาทิตย์จะเข้าสู่สัปดาห์แห่งการปลายกลางภาคแล้ว สิ่งที่ดิฉันต้องทำในอาทิตย์นี้คือ การเตรียมเนื้อหาที่จะสอบกลางภาค ครูผู้สอนจะต้องกำหนดว่าจะออกสอบปลายภาคถึงบทไหน และพยายามสอนให้จบตามที่กำหนด อีกทั้งต้องคิดวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบข้อสอบ เนื่องจากเป็นครูมือใหม่ต้องเรียนรู้มากหน่อย

20 - 24 สิงหาคม 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ การเก็บคะแนนของนักเรียน ซึ่งครูผู้สอนจะต้องเก็บตามตัวชี้วัด จะต้องออกแบบเองว่าจะเก็บกี่ตัวชี้วัด แต่ละส่วนจะเก็บกี่คะแนน เพื่อให้ครบตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นอกจากนี้แล้วแบบฝึกหัดที่นำมาประกอบการสอนนั้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละคาบที่สอนด้วย ไม่ใช่ว่าสอนเรื่องนี้แต่กลับนำแบบฝึกหัดอีกเรื่องหนึ่งมาสอน