วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

23 - 28 กรกฎาคม 2555

หลังจาก สมศ.มาตรวจโรงเรียนแล้ว ก็ยังคงต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ เนื่องจากคณะกรรมการจะมาตรวจโรงเรียนในโครงการ "โรงเรียนพอเพียง" ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนนี้ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อยู่แล้ว จึงไม่ต้องเตรียมอะไรมาก โรงเรียนจึงพร้อมในการประเมิน โครงการที่โรงเรียนดำเนินการอยู่มีหลายโครงการ เช่น ธนาคารขยะรีไซเคิล, ผักสวนครัวรั้วกินได้, ชุมนุมจิตอาสา ฯลฯ ซึ่งโครงการหลายๆ โครงการดังกล่าว ล้วนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ อีกทั้งยังฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสา

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

16 - 20 กรกฎาคม 2555

สัปดาห์เป็นสัปดาห์เตรียมพร้อมการประเมินภายนอกหรือ สมศ. นั้นเอง ซึ่งจะมาประเมินตั้งแต่วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2555 เป็นเวลา 3 วัน ทางโรงเรียนตลอดจนคณะครูและนักรียนทางช่วยกันเพื่อให้การประเมินในครั้งนี้ออกมาดีที่สุด คณะครูต่างเตรียมผลงานของตนเองที่ได้ทำมาตลอดทั้งปีมารวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา พวกเรานักศึกษาฝึกสอนได้มีโอกาสพูดคุยกับคณะกรรมการ สมศ. พบว่าการศึกษาในยุคใหม่ต้องฝึกให้เด็กไทยคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ขั้นสูงได้ ส่วนมากแล้วนักเรียนจะตกในเรื่องการคิดวิเคราะห์ คณะกรรมการจึงฝากในเรื่องนี้ด้วย ในฐานะที่พวกเรากำลังจะเป็นครูในอนาคต เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ครูจะส่งเสริมให้เด็กไทยคิดให้เป็น

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

9-13 กรกฎาคม 2555

หลังจากที่จบสิ้นกิจกรรมกีฬาสีภายในของโรงเรียน้านคลองดิน "คลองดินเกมส์" แล้ว อาทิตย์นี้ก็เตรียมตัวการประเมินภายนอกที่จะมาประเมินโรงเรียนในอาทิตย์หน้า ผู้บริหารและคณะครูต่างเตรียมผลงานของตนเองเพื่อประกอบการประเมินของคณะกรรมการ ทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องช่วยกันปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย ช่วงนี้ทุกคนอาจจะเเหนื่อยหน่อย แต่ก็คงสู้สุดชีวิตเพื่อโรงเรียนของพวกเรา สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ การรวบรวมผลงานของนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยเก็บเป็นแฟ้มสะสมงาน แบ่งตามระดับชั้น หากครูผู้สอนไม่เก็บผลงานนักเรียนอย่างเป็นระบบ อาจจะยุ่งยากในภายหลัง