วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

17 - 21 กันยายน 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ การเก็บคะแนนของนักเรียนระหว่างเรียน ซึ่งมีนักเรียนบางคนที่ยังไม่เรียบร้อย จึงแจ้งให้นักเรียนทราบในส่วนของภาระงานที่ยังค้างอยู่ แต่แล้วก็ต้องเจอปัญหาเพราะนักเรียนบางคนขี้เกียจ ไม่มีความรับชอบต่อหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ครูผู้สอนแจ้งให้ทราบว่า หากไม่ส่งงานให้ครบถ้วน อาจจะส่งผลต่อคะแนน อีกทั้งการเลื่อนชั้นอีกด้วย

10-15 กันยายน 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ วิธีการรวบรวมคะแนนระหว่างเรียน ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมาก ครูผู้สอนต้องคำนึงถึงสามระการเรียนรู้ในแต่ละสาระ ตลอดจนตัวชี้วัดในแต่ละช่วงชั้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมาก อีกทั้งเป็นสิ่งที่ยากพอสมควร ต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างน้อยสองอาทิตย์ จึงสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยที่ครูพี่เลี้ยงจะให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด