วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

Week 6

In the last week I shared with you about vocabulary of the theme park. In this week I'd like to introduce about one academic. It is a good academic that was described about 'how the poor live'.

One day, a father of a very wealthy family took his son on
a trip to the country with firm purpose of showing his
son how poor people live.
They spent a couple of days and nights on the farm of
what would be considered a very poor family.
One their return from their trip, the father asked his son,
"How was the trip?"
"It was great, Dad."
"Did you see how poor people live?" the father asked.
"Oh yeah," said the son.
"So, tell me, what did you learn from the trip?"
asked the father.
The son answered," I saw that we have one dog and they
have four. We have a pool that reaches to the middle
of our garden, and they have a creek that has no end.
We have imported lanters in our garden, and they have
the stars at night. Our patio reaches to the front yard,
and they have the whole horizon. We have a small piece
of land to live on, and they have fields that go beyond
our sight. We have servants who serve us,
but they serve others. We buy our food, but they grow
theirs. We have walls around our property to protect us;
they have friends to protect them."
The boy's father was speechless.
Then his son added, "Thanks, Dad, for showing me how
poor we are."
http://www.igetenglish.com/
http://academictips.org/blogs/how-the-poor-live

In this academic, I learned about the difference between the poor and the rich live .Then, I'd like to shared new vocabularies about entertainment:

debut = vt., vi., n. (การ)ออกโรงครั้งแรก,แสดงครั้งแรก
exhibition = n. งานแสดงศิลปะ, นิทรรศการ
nomination = n. การได้รับเสนอชื่อเข้ารับรางวัลหรือชิงตำแหน่ง
perfonmance = n. การแสดง, การกระทำ, การบรรเลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น