วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Week 4

Vocabulary is important to study English language. If you know many vocabulary, you will be more understand language. Now, I would like to introduce many vocabulary for you. This is the example of vocabulary:
The goddess of rice = พระแม่โพสพ
palnting period = ช่วงการเพาะปลูก
a sacred item/a holy thing = สิ่งศักสิทธิ์
ancestor/forebear = บรรพบุรุษ
auspiciousness = สวัสดิมงคล
fertility = ความอุดมสมบูรณ์
pray for rainfall = พิธีขอฝน
rocket festival = ประเพณีบุญบั้งไฟ
to make a votive prayer = บนบาน
holy water = น้ำมนต์
barn = ยุ้ง
gratitude = กตัญญู
right to the possession of farmland = ศักดินา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น