วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

1 - 9 พศจิกายน 2555

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการเรียนการสอน นักเรียนและครูพากันตื่นเต้นกับวันแรกของการเปิดภาคเรียน สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ เพื่อให้แตกต่างจากเทอมที่แล้ว อีกทั้งต้องปรับการเรียนการสอนใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบ O-net ในเดือนกุมภาพันธ์ และคาดว่านักเรียนจะได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

17 - 21 กันยายน 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ การเก็บคะแนนของนักเรียนระหว่างเรียน ซึ่งมีนักเรียนบางคนที่ยังไม่เรียบร้อย จึงแจ้งให้นักเรียนทราบในส่วนของภาระงานที่ยังค้างอยู่ แต่แล้วก็ต้องเจอปัญหาเพราะนักเรียนบางคนขี้เกียจ ไม่มีความรับชอบต่อหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ครูผู้สอนแจ้งให้ทราบว่า หากไม่ส่งงานให้ครบถ้วน อาจจะส่งผลต่อคะแนน อีกทั้งการเลื่อนชั้นอีกด้วย

10-15 กันยายน 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ วิธีการรวบรวมคะแนนระหว่างเรียน ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมาก ครูผู้สอนต้องคำนึงถึงสามระการเรียนรู้ในแต่ละสาระ ตลอดจนตัวชี้วัดในแต่ละช่วงชั้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมาก อีกทั้งเป็นสิ่งที่ยากพอสมควร ต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างน้อยสองอาทิตย์ จึงสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยที่ครูพี่เลี้ยงจะให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

3-7 กันยายน 2555

ในสัปดาห์นี้ ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียบรวมและคำนวนคะแนนเก็บ เพื่อให้ลงตัวกับเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ นอกจากนี้แล้วยังต้องนำเขียนคะแนนในแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา(เล่มสีชมพู) ซึ่งครูพี่เลี้ยงจะคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

27 - 31 สิงหาคม 2555

ในสัปดาห์นี้ครูผ้สอนแต่ละวิชาต่างเร่งสอนให้ทันกับเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ เนื่องจากอีกสามอาทิตย์จะเข้าสู่สัปดาห์แห่งการปลายกลางภาคแล้ว สิ่งที่ดิฉันต้องทำในอาทิตย์นี้คือ การเตรียมเนื้อหาที่จะสอบกลางภาค ครูผู้สอนจะต้องกำหนดว่าจะออกสอบปลายภาคถึงบทไหน และพยายามสอนให้จบตามที่กำหนด อีกทั้งต้องคิดวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบข้อสอบ เนื่องจากเป็นครูมือใหม่ต้องเรียนรู้มากหน่อย

20 - 24 สิงหาคม 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ การเก็บคะแนนของนักเรียน ซึ่งครูผู้สอนจะต้องเก็บตามตัวชี้วัด จะต้องออกแบบเองว่าจะเก็บกี่ตัวชี้วัด แต่ละส่วนจะเก็บกี่คะแนน เพื่อให้ครบตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นอกจากนี้แล้วแบบฝึกหัดที่นำมาประกอบการสอนนั้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละคาบที่สอนด้วย ไม่ใช่ว่าสอนเรื่องนี้แต่กลับนำแบบฝึกหัดอีกเรื่องหนึ่งมาสอน

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

13 - 17 สิงหาคม 2555

หลังจากที่ออกสอบกลางภาคเรียบร้อยแล้ว สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการสอบการกลางภาคของนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งจะสอบในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 16 - 17 สิงหาคม 2555 ก่อนที่จะสอบกลางภาคครูแต่ละวิชาจะทบทวนบทเรียนที่จะสอบ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือการออกแบบข้อสอบให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละชั้น การออกแบบข้อสอบนั้นต้องดูให้ตรงกับมาตราฐานตัวชี้วัดของแต่ละวิชาด้วย ใช่ว่าออกแบบได้ง่ายๆ ต้องใช่เวลา หลังจากที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งต่อให้กับครูพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบข้อสอบ และสุดท้ายยส่งต่อไปยังฝ่ายวิชาการเพื่อไปถ่ายเอกสารต่อไป การจะได้ข้อสอบแต่ละชุดไม่ใช่เรื่องง่ายเลย